ทันระบาด

ชุดซอฟต์แวร์สนับสนุนการป้องกันและควบคุมการระบาดไข้เลือดออกเชิงรุก

คืออะไร?

ชุดซอฟต์แวร์ "ทันระบาด" ประกอบด้วย 5 แอพพลิเคชันหลัก ได้แก่

Generic placeholder image

TanRabad-SURVEY

บันทึกข้อมูลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย โดยเจ้าหนาที่สาธารณสุข

Generic placeholder image

TanRabad-WATCH

ติดตามสถานการณ์ระบาดแบบเรียลไทม์

Generic placeholder image

TanRabad-REPORT

จัดทำรายงานผลการสำรวจ และสถานการณ์ระบาด

Generic placeholder image

TanRabad-BI

สร้างรายงานตามมุมมองของผู้ใช้

Generic placeholder image

TanRabad-Quality

จัดการคุณภาพของข้อมูลสำรวจลูกน้ำยุงลาย

TanRabad-SURVEY

โมบายแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่สนับสนุนการบันทึกข้อมูลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ร่วมกับการระบุพิกัดของบ้าน/อาคาร และรายงานค่าดัชนีทางกีฏวิทยาทันทีภายหลังการสำรวจฯสิ้นสุด

คู่มือทันระบาดสำรวจ

TanRabad-WATCH

เว็บแอพพลิเคชันที่นำเสนอสถานการณ์ระบาดของโรคไข้เลือดออกและดัชนีทางกีฏวิทยาแบบเรียลไทม์ ในรูปแบบแผนที่ และตาราง โดยอ้างอิงตามพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และระดับพื้นที่ที่สนใจ ได้แก่ จังหวัด อำเถอ และตำบล ทั้งนี้ มีการเชื่อมโยงข้อมูลระบาดวิทยาจากสำนักระบาดวิทยา และข้อมูลการสำรวจลูกน้ำยุงลายจาก TanRabad-SURVEY

เปิดแอปพลิเคชัน

TanRabad-REPORT

เว็บแอพพลิเคชันที่สนับสนุนการสร้างรายงานการระบาดของไข้เลือดออกและดัชนีทางกีฏวิทยาที่มีการใช้งานอยู่เป็นประจำ ในรูปกราฟ ตาราง และแผนที่ บนพื้นฐานของข้อมูลสะสมหรือต่อเนื่อง ข้อมูลในภาพรวมหรือเชิงเปรียบเทียบ และอ้างอิงตามพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดับพื้นที่ และช่วงเวลาที่สนใจ

เปิดแอปพลิเคชัน

TanRabad-BI

เว็บแอพพลิเคชันที่สนับสนุนการสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของโรคไข้เลือดออกและดัชนีทางกีฏวิทยาตามมุมมองที่สนใจ

เปิดแอปพลิเคชัน

TanRabad-QUALITY

ทันระบาด-คุณภาพ เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่อำนวยความสะดวกผู้ใช้งานทันระบาด-สำรวจ ในการบริหารจัดการข้อมูลสำรวจลูกน้ำยุงลายให้มีคุณภาพ ได้แก่ การรวมข้อมูลสำรวจฯ การย้ายข้อมูลสำรวจระหว่างสถานที่ การลบข้อมูลสำรวจฯรายสถานที่ การแก้ไขบ้านที่เข้าทำการสำรวจฯซ้ำ และการลบข้อมูลสำรวจฯรายบ้าน/อาคาร นอกจากนี้ ยังมีอำนวยความสะดวกในการจัดการข้อมูลสถานที่ และบ้าน/อาคาร ให้มีความถูกต้องด้วย อาทิเช่น ชื่อ และประเภทสถานที่ เป็นต้น

เปิดแอปพลิเคชัน

สนับสนุนโดย

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

75/47 อาคารพระจอมเกล้า ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธินตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

112 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ทีมพัฒนา NECTEC

  • ห้องปฏิบัติการวิจัยการจำลองขนาดใหญ่ (LSR)
  • ห้องปฏิบัติการวิจัยโพรโตคอลและเครือข่ายไร้สาย (WNP)
  • ห้องปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมบริการอัจฉริยะ (ISA)

ทีมพัฒนา กรมควบคุมโรค

  • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 13 กรุงเทพฯ
  • สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
  • สำนักระบาดวิทยา

ติดต่อ

Help desk

tanrabad.helpdesk@gmail.com

Social